AKTUALNOŚCI …

I Konferencja „POWSTRZYMAĆ SMOG” – 7 marca 2018 Ustroń

Wystąpienie Przemysława Korcza  Prezesa Stowarzyszenia Projekt Ustroń

SPU skupiające grono ludzi zainteresowanych zrównoważonym rozwojem Ustronia skupia się w swoich działaniach m.in. nad szeroko pojętą ochroną walorów uzdrowiskowo-turystycznych miasta. Cieszymy się, iż z inicjatywy prof. Pawła Buszmana została zorganizowana w naszym mieście I Konferencja Powstrzymać smog. Wyzwania i rozwiązania dla Polski. Stowarzyszenie Projekt Ustroń było jednym z organizatorów przedsięwzięcia, a prezes Przemysław Korcz wziął udział  jako panelista w sesji Smog w perspektywie lokalnej i krajowej-zagrożenia i rozwiązania.

Jako wieloletni samorządowcy i społecznicy zauważamy iż Miasto Ustroń i uzdrowisko są jednym organizmem, którego rozwój i przyszłość są warunkowane  współpracą i  wspólnym rozwiązywania problemów i wyzwań stojących przed naszą miejscowością. Jednym z nich jest problem czystego powietrza dla naszych mieszkańców, kuracjuszy i turystów. Mamy świadomość odpowiedzialności, nie tylko za dzień dzisiejszy, ale przede wszystkim za przyszłe pokolenia. Rozwój Ustronia będącego uzdrowiskiem już od czasów austriackich, jest uzależniony od utrzymania jego walorów klimatycznych i środowiskowych. Są one wspólnym dobrem Nas mieszkańców jak i licznych pacjentów, kuracjuszy i turystów odwiedzających corocznie naszą miejscowość. Dlatego czujemy wielką odpowiedzialność za ich zachowania dla przyszłych pokoleń. Uważamy iż należy przedsięwziąć najszersze z możliwych środków, aby stale obniżać zanieczyszczenie powietrza w naszym mieście.

Jako wieloletni przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miasta Ustroń, współtworzyłem pierwszy w Ustroniu Program Ograniczenia Niskiej Emisji. W pierwszych latach był on prowadzony ze środków własnych Miasta Ustroń z tzw. opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2012r. wprowadziliśmy Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2012-2015. W tym okresie udało się wymienić ponad 200 starych kotłów na bardziej ekologiczne, przy współudziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Program ten, z jednej strony istotny z punktu widzenia zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, ma jednak swoje ograniczenia. Zakłada on wkład własny mieszkańców, który na przestrzeni lat oscylował w granicach 40-50%. Obecnie szacuje się, iż w Polsce ubóstwem energetycznym jest dotkniętych około 4,5 mln ludzi. Są to gospodarstwa domowe, których nie stać nie tylko na wymianę starych kotłów, ale również na zakup ekologicznego opału. Aby wdrożyć dostosowane do potrzeb działania w tym zakresie na terenie Ustronia, musimy najpierw zdiagnozować problem. SPU prowadzi już prace nad oceną ubóstwa energetycznego  oraz analizę stanu kotłów na terenie miasta. Te działania mogą być podstawą do precyzyjnego dedykowania pomocy w zakresie energetycznym dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Ustronia. Czynimy również starania, aby we współpracy z Miastem Ustroń, POMS oraz Fundacją św. Antoniego stworzyć bank ekologicznego opału (sezonowanego, suchego drewna) z którego w najzimniejszych okresach roku mogłyby korzystać najuboższe rodziny. Zmniejszyłoby to problem palenia w piecach odpadami, śmieciami i opałem najgorszej jakości.

Ustroń jest jednym z 45 uzdrowisk w Polsce. W ostatnich wypowiedziach premiera Morawieckiego znalazła się deklaracja, iż zostanie stworzony program rządowy, dofinansowujący gminy, w pierwszej kolejności ok. 30, najbardziej dotknięte problemem smogu. Apelujemy, aby we współpracy ze Związkiem Gmin Uzdrowiskowych, Ustroń wystąpił z petycją o objęcie tym programem również gmin uzdrowiskowych. Jest to 45 pereł na mapie Polski, które stanowią wspólne dobre wszystkich obywateli naszego kraju. Mamy świadomość iż bez rozwiązań systemowych, legislacyjnych, małe gminy uzdrowiskowe nie są w stanie samodzielnie rozwiązać problemu zanieczyszczenia powietrza. Kilka lat temu przeprowadzono analizy ekonomiczne, z których wynikało iż przy ówczesnych cenach węgla i gazu, koszt dopłat do gmin uzdrowiskowych z tytuły preferencyjnej taryfy za gaz wyniósłby  ok. 600 mln zł. Rząd nie przystał na takie rozwiązania, jednocześnie wydającym w tym samym okresie ok 5 mld zł na dopłaty do nierentownych kopalń. Uważamy, iż w obecnym czasie, jest dobry moment do ponowienia wspólnego wystąpienia gmin uzdrowiskowych w tej kwestii. Z optymizmem przyjmujemy równocześnie ostanie informacje o przyjęciu przez rząd projektów ustaw, dotyczących norm jakości dla węgla oraz projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Mamy nadzieje, iż będą to realne narzędzia, które dają gminom możliwość skutecznego kontrolowania jakości paliw stałych używanych w naszych domach.